Letní scéna

Aktuality

Rouš­ky v divadle

4. 9. 2020

Váže­ní divá­ci, na zákla­dě roz­hod­nu­tí vlá­dy ČR musí mít všich­ni návštěv­ní­ci hro­mad­ných akcí v inte­ri­é­ru nad 100 osob nasa­ze­nou ochra­nu dýcha­cích cest nosu a úst. Naří­ze­ní se tedy vzta­hu­je i na Diva­dlo Bol­ka Polív­ky. Pro­sí­me Vás o dodr­žo­vá­ní vlád­ní­ho naří­ze­ní. Děku­je­me za pochopení!