Letní scéna

Aktuality

ŠAŠEK A SYN 3. 9. – ZMĚNA TITULU NA REBELKY

2. 9. 2021

Milí diváci,
je nám to vel­mi líto, ale ze zdravotních důvodů musí­me bohu­žel zru­šit před­sta­ve­ní 3. 9. Šašek a syn. Jako náhrad­ní titul uve­de­me před­sta­ve­ní Rebel­ky s Chan­tal Poulla­in a Štěpánkou Křesťanovou. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti na náhrad­ní představení.

Pokud jste již Rebel­ky viděli, a chtě­li bys­te vidět Šaška a syna, můžete vstu­pen­ky vyměnit na následující reprízy (například 22. 12. 2021).

Pokud se Vám neho­dí ani jed­na z výše uvedených vari­ant, vrátíme vám vstup­né v mís­tě zakou­pe­ní a pro­sí­me, abys­te postu­po­va­li pod­le níže uve­de­ných kroků.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Děkujeme za pocho­pe­ní a omlou­vá­me se za komplikace.
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky