Letní scéna

Aktuality

Serial Killer se blíží!

9. 9. 2019

Serial Killer je mezi­ná­rod­ní sou­těž­ní fes­ti­val tele­viz­ních a onli­ne seri­á­lů. Divák má pří­le­ži­tost sle­do­vat to nej­lep­ší, co sou­čas­ná evrop­ská pro­duk­ce nabí­zí. Navíc v per­fekt­ní kva­li­tě, na vel­kém plát­ně. Už není potře­ba dlou­hé­ho brouz­dá­ní po síti, Serial Killer vám hor­ké novin­ky naser­ví­ru­je v něko­li­ka sálech pří­mo v cen­t­ru Brna.

Fes­ti­val nabí­zí širo­ké­mu pub­li­ku pre­mi­é­ro­vý záži­tek, pro­fe­si­o­ná­lům pro­stor pro mezi­ná­rod­ní pro­po­je­ní a mno­ho zají­ma­vé­ho nejen z fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho prů­mys­lu, ale i fil­mo­vých škol. Je vždyc­ky o díl napřed. Jako na loň­ském pilot­ním roč­ní­ku se seri­á­lem Most! (2018, r: J. Pru­ši­nov­ský), kte­rý fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum zhlédlo jako prv­ní a všich­ni víme, jaký taj­fun zna­me­nal Luďan a jeho par­ta pro domá­cí seri­á­lo­vou tvorbu.

Letoš­ní nabíd­ka 40 pro­jek­cí uve­de např.: uni­kát­ní čes­ké Zrád­ce (2020, r: Vik­tor Tauš), něko­lik čer­s­tvých nor­ských titu­lů nebo popu­lár­ní mara­ton­ské pro­jek­ce. Láka­vý pro­gram si podrob­ně může­te pro­stu­do­vat zde. Ved­le kri­mi­nál­ních tahá­ků nebu­dou chy­bět ani čer­no­čer­né kome­die nebo soci­ál­ní dra­ma­ta. Zda­le­ka nejde jenom o detek­tiv­ky. Na návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu čeká také ori­gi­nál­ní dopro­vod­ný pro­gram a večír­ky s tvůrci!

Akre­di­ta­ce na celý fes­ti­val (6 dní) sto­jí 460 Kč, se sle­vou pro stu­den­ty, seni­o­ry a ZTP za 310 Kč. Dal­ší mož­nos­tí je zakou­pit vstu­pen­ky na jed­not­li­vá pro­mí­tá­ní. Akre­di­ta­ci si může­te kou­pit onli­ne nebo až na mís­tě během festivalu.