Aktuality

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH PŘELOŽENO NA 21. 9. 2024

16. 5. 2024

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech 16. 5. 2024 v 19:00 je ze zdra­vot­ních důvo­dů v herec­kém sou­bo­ru pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 21. 9. 2024 v 19:00, Sál Bře­ti­sla­va Baka­ly, Bílý dům.
Vstu­pen­ky ovšem zůstá­va­jí v plat­nos­ti, nicmé­ně je mož­né je vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 31. 5. 2024 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám hez­ké dny,

Diva­dlo Bol­ka Polívky