Letní scéna

Aktuality

Bolek a jeho hos­té Vla­di­mír Polív­ka a Jan Budař onli­ne na našem Face­boo­ku, You­Tu­be a na Mall.tv

2. 4. 2020

Výhrad­ně zdra­ví pro­spěš­ný humor a pozi­tiv­ní ener­gie se budou šířit v pátek 3. dub­na od 18:00 z naše­ho Face­boo­ku a You­Tu­be během pra­vi­del­né­ho pro­gra­mu Bolek onli­ne. Vysí­lá­ní, kte­ré se nově stá­vá sou­čás­tí série diva­del­ních před­sta­ve­ní, kon­cer­tů a dal­ších kul­tur­ních akcí nazva­ných #kul­tura­ži­je, je mož­né sle­do­vat na www.mall.tv a v mobil­ní nebo Smart TV apli­ka­ci inter­ne­to­vé tele­vi­ze Mall.tv. Prin­ci­pál diva­dla bude ten­to­krát roz­mlou­vat se svým synem, her­cem Vla­di­mí­rem Polív­kou a Janem Buda­řem, mužem mno­ha talen­tů. Nepro­pás­ně­te vzác­nou pří­le­ži­tost vidět tři osob­nos­ti čes­ké kul­tu­ry růz­ných gene­ra­cí spo­leč­ně na jed­nom jeviš­ti. Neru­še­ně si v kli­du domo­va vychut­nej­te jejich vese­lé vyprá­vě­ní a vtip­né postřehy. 

Tolik potřeb­nou dáv­ku dob­ré nála­dy posí­lá zdar­ma Diva­dlo Bol­ka Polív­ky svým pří­z­niv­cům onli­ne pro­střed­nic­tvím soci­ál­ních sítí a nově také inter­ne­to­vé tele­vi­ze Mall.tv kaž­dou stře­du v 18:30 a pátek v 18:00. Pří­zeň své­mu oblí­be­né­mu diva­dlu v těch­to mimo­řád­ných dnech může­te pro­je­vit nejen sle­do­vá­ním živé­ho vysí­lá­ní, ale také jakou­ko­liv finanč­ní pod­po­rou na dár­cov­ské plat­for­mě Donio.cz, kde má Diva­dlo Bol­ka Polív­ky svou vlast­ní sbír­ku – www.donio.cz/DivadloBolkaPolivky.