Aktuality

TŘETÍ PREMIÉRA SEZÓNY: HOŘKÁ KOMEDIE FICHTL

9. 5. 2023

V polo­vi­ně osm­de­sá­tých let par­ta klu­ků na malém měs­tě a ješ­tě men­ším plác­ku pro­ží­vá své bouř­li­vé dospí­vá­ní. Eda – Pavel Liš­ka – milu­je Soňu. Ostat­ní – Michal Iste­ník – také milu­jí Soňu. Na výro­čí VŘSR (pro ty mlad­ší Vel­ká říj­no­vá soci­a­lis­tic­ká revo­lu­ce) se musí v lis­to­pa­du do lam­pi­o­no­vé­ho prů­vo­du, sluš­nou muzi­ku lze sly­šet jen v zahra­nič­ních rádi­ích, vytou­že­ná motor­ka se už nevy­rá­bí a „tesil­ky“ pří­šer­ně kou­šou. Jak se s tím poprat? A co na to Soňa? To zjis­tí­te v Diva­dle Bol­ka Polív­ky! Pre­mi­é­ra hoř­ké kome­die Fich­tl je na pro­gra­mu 12. května.

Novou insce­na­ci Fich­tl rea­li­zo­val stej­ný tvůr­čí tým v čele s reži­sé­rem Micha­lem Zete­lem jako stej­no­jmen­nou audi­ok­ni­hu. Ta vznik­la v roce 2021 pod­le lite­rár­ní před­lo­hy Ema­nu­e­la Míš­ka a hlav­ních (vlast­ně jedi­ných) rolí se teh­dy, stej­ně jako nyní na diva­del­ních prk­nech, skvě­le zhos­ti­li Pavel Liš­ka a Michal Iste­ník. Spo­lu s nimi se v Diva­dle Bol­ka Polív­ky může­te stát sou­čás­tí své­ráz­né par­ty dospí­va­jí­cích klu­ků a zno­vu pro­žít pří­běhy, kte­ré mož­ná nejsou ori­gi­nál­ní, ale jejich hod­no­ta spo­čí­vá prá­vě v tom, že je kaž­dý z nás jed­nou pro­žil popr­vé a po svém. Zavzpo­mí­nej­te na dobu, kdy nebyl inter­net, ale zato zně­la Inter­na­ci­o­ná­la. Nech­te se humo­rem a pří­jem­nou nos­tal­gií dovést až na práh svých vlast­ních vzpomínek.

Tvůr­ci Ema­nu­el Míšek a Josef Foj­ta jako auto­ři tex­to­vé před­lo­hy pro diva­del­ní zpra­co­vá­ní upřes­ňu­jí: „Kaž­dý jsme sou­čás­tí své gene­ra­ce, kte­ré je po urči­tou rela­tiv­ně krát­kou dobu plný svět. Ti, kte­ří jsou svý­mi násle­dov­ní­ky pova­žo­vá­ni za hod­né zápi­su do dějin­né­ho káno­nu, ti jsou zapsá­ni, a na ty ostat­ní se pros­tě zapo­me­ne. Kam se ztra­tí jejich lás­ky, pro­hry, vítěz­ství, vyna­lo­že­ná ener­gie? Oprav­du je to tak mar­né? A prá­vě pro­to je tu Fich­tl, pří­běh z doby, kdy život běžel na jeden válec. Před­klá­dá­me vám původ­ní mini­a­tu­ru na pome­zí roz­hla­so­vé hry a audi­ok­ni­hy jako spo­leč­ný tvůr­čí počin všech akté­rů. Moc bychom si přá­li, aby divák v hle­diš­ti zažil to, co jsme my zaži­li u sto­lu a poz­dě­ji na scé­ně — magic­ký pocit souná­le­ži­tos­ti a sdí­le­ní pří­bě­hů, kte­ré čas lec­kdy odsu­nul až kam­si do kolek­tiv­ní­ho nevě­do­mí. Během uply­nu­lých téměř tří let jsme v tom zapo­me­nu­tém i potla­če­ném s chu­tí kuta­li a pát­ra­li. A zjis­ti­li jsme to, co mno­zí před námi i po nás: ‘Lidi sou furt jen lidi a já sem já. Tvůj Eda.’”

Reprí­zy insce­na­ce Fich­tl v DBP násle­du­jí 13., 14., 29. květ­na a 5. červ­na. Na Let­ní scé­ně v Brně na Kra­ví hoře se Fich­tl před­sta­ví popr­vé 23. červ­na, poté ješ­tě 8. a 10. července.