Aktuality

VERNISÁŽ BÁSNÍCI BACK BEATU

22. 5. 2024

Zve­me Vás na výsta­vu ori­gi­nál­ních pla­ká­tů z tele­viz­ních cyk­lů Back beat a Bás­ní­ci Evro­py ze sbír­ky Jiří­ho Vondráka.

Ver­ni­sáž pro­běh­ne ve čtvr­tek 30. 5. v 17:00 v Gale­rii u dvou Polív­ků, foyer budo­vy na Jakub­ském náměs­tí 5, Brno.

Pro­gram:
Ver­ni­sáž výstavy
Křest kni­hy Můj las­ka­vý objektiv
Kon­cert Pavel Váně, Slá­vek Janou­šek a Folk Team

Akci uve­de Bolek Polívka.

Výsta­va potr­vá do kon­ce června.