Aktuality

VYSÍLÁME ŽIVĚ NA FACEBOOKU!

20. 3. 2020

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky se při­dá­vá k dal­ším kul­tur­ním orga­ni­za­cím a diva­dlům posky­tu­jí­cím svůj pro­gram onli­ne pro­střed­nic­tvím soci­ál­ních sítí. Od pát­ku 20. břez­na bude mož­né na Face­boo­ku diva­dla sle­do­vat kul­tur­ní zážit­ky z pohod­lí domo­va.

Vysí­lá­ní z diva­dla pro­bí­há kaž­dou stře­du a pátek v 18:00 nebo 18:30.
Těšit se může­te nejen na pokra­čo­vá­ní Čte­ní ke kafi, ale do vysí­lá­ní se zapo­jí i dal­ší uměl­ci spo­je­ní s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky – Pavol Seriš, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Ondřej Klíč, Michal Cho­va­nec, Chan­tal Poulla­in, Miroslav Sýko­ra a samo­zřej­mě také prin­ci­pál Bolek Polív­ka. Během sle­do­vá­ní nebo kdy­ko­li jin­dy je mož­né pod­po­řit naše diva­dlo ve sbír­ce na plat­for­mě Donio.cz, kde máme svůj vlast­ní pro­fil (www.donio.cz/DivadloBolkaPolivky).

Zůstá­vej­me v pozi­tiv­ní nála­dě, spo­j­me síly a pojď­me se navzdo­ry vše­mu vidět ale­spoň onli­ne, když už nemů­že­me diva­del­ní zážit­ky sdí­let naži­vo. A buď­me hlav­ně zdra­ví a ohleduplní.

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky