Letní scéna

Aktuality

Začí­ná­me kon­čit 11. 6. pře­lo­že­no na 8. 1. 2019

16. 5. 2018

Váže­ní diváci, 
před­sta­ve­ní 11. 6. Začí­ná­me kon­čit je z pro­voz­ních důvo­dů pře­lo­že­no na 8. 1. 2019. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti. V pří­pa­dě neho­dí­cí­ho se ter­mí­nu je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné nevy­pro­da­né před­sta­ve­ní nebo vrá­tit – a to v mís­tě zakou­pe­ní nej­poz­dě­ji do 29. 6. 2018.
Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!