Letní scéna

Aktuality

Zemřel Jiří Pecha

28. 2. 2019

Dnes 28. úno­ra 2019 nás navždy opus­til náš milo­va­ný Jiří Pecha zva­ný Peca.

Jiří vystu­do­val brněn­skou JAMU odkud ved­ly jeho kro­ky do pro­slu­lé­ho Sati­ric­ké­ho diva­dla Večer­ní Brno. V roce 1968 stál u zro­du výraz­né­ho Diva­dla Husa na pro­váz­ku. S tou­to scé­nou, na kte­ré vytvo­řil řadu neza­po­me­nu­tel­ných rolí napří­klad v insce­na­cích Pro­fe­si­o­nál­ní žena, Bala­da pro ban­di­tu, Na Pohád­ku máje, Král Lear, Maryša nebo Babič­ka, byl spo­jen až do svých posled­ních dnů.

Na diva­del­ních prk­nech jsme ho vel­mi čas­to moh­li vídat po boku Bolesla­va Polív­ky, se kte­rým dali život posta­vám Polív­ko­vých autor­ských insce­na­cí Pez­za ver­zus Čor­ba, Posled­ní leč, Tera­pie, Sean­ce či Don Qui­jo­te, Mic­key Mou­se a ti druzí.
V Diva­dle Bol­ka Polív­ky byl nepře­hléd­nu­tel­ný v pře­vza­tých insce­na­cích Diva­dla Husa na pro­váz­ku (Posled­ní leč, Don Qui­jo­te, Mic­key Mou­se a ti dru­zí, Tera­pie, Nejsem svůj pes), a také v insce­na­cích zro­ze­ných pří­mo pro tuto scé­nu — Vari­a­ce na chlast, Čeká­ní na Godo­ta, Tvrz — kome­die husit­ská a v něko­li­ka dílech Re-kabaretu.

Fil­mo­ví divá­ci budou na Jiří­ho Pechu vzpo­mí­nat jako na andě­la z Dědic­tví aneb Kur­va­ho­ši­gutn­tág, staré­ho Lotran­da z pohád­ky Lotran­do a Zubejda, Zil­va­ra se seri­á­lu Bylo nás pět nebo jako na Sva­té­ho Miku­lá­še z Andě­la Páně.
Pro všech­ny z nás bude Jiří Pecha neza­po­me­nu­tel­ný par­ťák se srd­cem na správ­ném mís­tě a neu­vě­ři­tel­ně pozi­tiv­ním nad­hle­dem na život.

Posled­ní roz­lou­če­ní s Jiřím Pechou se koná v úte­rý 5. břez­na 2019 ve 14 hodin ve Vel­ké obřad­ní síni kre­ma­to­ria měs­ta Brna.
Čest jeho památce!