Letní scéna

Aktuality

Živý stre­am s Vla­di­mí­rem Polívkou

29. 10. 2020

Milí divá­ci,
našli jsme způ­sob, jak být ale­spoň tro­chu s vámi!
Kaž­dý týden se může­te těšit na živá vysí­lá­ní z naše­ho diva­del­ní­ho Instagra­mu s osob­nost­mi, kte­ré vídá­te na našem jeviš­ti.

Tuto sobo­tu v 19 hodin se vám pro­střed­nic­tvím naše­ho účtu při­hlá­sí Vla­di­mír Polív­ka. Sle­duj­te náš Instagra­mo­vý účet s názvem divadlo_bolka_polivky ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!

Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky