Aktuality

ŽIVÝ STREAM SE ŠÁRKOU VACULÍKOVOU

9. 11. 2020

Milí divá­ci,

i ten­to týden pokra­ču­je­me v sérii živých vysí­lá­ní na diva­del­ním Instagra­mu.
Tuto sobo­tu 14. 11. 2020 od 19 hodin se vám pro­střed­nic­tvím naše­ho účtu při­hlá­sí hereč­ka Šár­ka Vacu­lí­ko­vá. Šár­ku může­te na prk­nech Diva­dla Bol­ka Polív­ky vídat v roli Sva­ta­vy v legen­dár­ní hře Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, v pamě­ti divá­ků zakot­vi­la také jako Adri­a­na ze seri­á­lu Uli­ce. Od roku 2016 je v angaž­má Diva­dla na Vino­hra­dech, kde v sou­čas­nos­ti vystu­pu­je v osmi insce­na­cích.
Sle­duj­te náš účet s názvem divadlo_bolka_polivky, ať vám vysí­lá­ní neu­nik­ne! Ptát se může­te téměř na coko­liv!
Těší­me se na Vás!