Letní scéna

Aktuality

ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ 17. DUBNA

16. 4. 2019

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní 17. 4. VĚRA nebu­de z důvo­du one­moc­ně­ní Iva­ny Chýl­ko­vé ode­hrá­no. Jako náhra­du uve­de­me před­sta­ve­ní VYSAVAČ s Bobem Kleplem. Pokud vám náhrad­ní titul nevy­ho­vu­je, vstup­né Vám bude vrá­ce­no v mís­tě zakou­pe­ní. Nej­poz­dě­ji však do 30. 4. 2019.

Plat­ba onli­ne: [email protected]
Plat­ba Bene­fi­tem Plus: [email protected]
Ostat­ní trans­ak­ce řeší poklad­na divadla.
Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!