Letní scéna

Aktuality

ZMĚNY V PROGRAMU V SOUVISLOSTI S ODCHODEM MILANA LASICI

21. 7. 2021

Váže­ní divá­ci,
v sou­vis­los­ti s náh­lým odcho­dem pana Mila­na Lasi­ci jsme bohu­žel nuce­ni při­stou­pit ke změ­nám v pod­zim­ním pro­gra­mu.
Všech­na pod­zim­ní před­sta­ve­ní (Mínus dva, Klíš­tě), jsou zru­še­na bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu a před­sta­ve­ní.
Zakou­pe­né vstup­né vám bude vrá­ce­no na dár­ko­vý pou­kaz s plat­nos­tí jeden rok. Více infor­ma­cí nalez­ne­te níže.

Děku­je­me ze pochopení!

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]). 
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Diva­dlo Bol­ka Polívky