Letní scéna

Aktuality

Zre­kon­stru­o­va­né hle­diš­tě i jeviště

10. 9. 2019

Po prázd­ni­nách se naše insce­na­ce vra­ce­jí z let­ních scén v Miku­lo­vě, Brně a Slav­ko­vě zpět do budo­vy na Jakub­ském náměs­tí, kde síd­lí­me v pro­nájmu již od roku 1993. Ve 27. sezo­ně na divá­ky čeká po dvou­mě­síč­ní rekon­struk­ci nověj­ší a kom­fort­něj­ší pro­stře­dí. Sta­veb­ní úpra­vy se ten­to­krát týka­ly hle­diš­tě i jeviš­tě. Opra­vy ve výši 3 mili­o­nů byly finan­co­vá­ny z roz­počtu Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna.

Dří­ve nepří­liš vzhled­ná seda­dla v hle­diš­ti mají nyní nové čalou­ně­ní i pol­stro­vá­ní a jsou nově nala­ko­va­ná. Kom­plet­ně bylo vymě­ně­no i lino­le­um pod nimi. Zce­la nová boro­vi­co­vá pod­la­ha byla polo­že­na i na jeviš­ti, kde nahra­di­la dří­věj­ší smrkovou.

„Těší mě, že plá­no­va­né opra­vy Diva­dla Bol­ka Polív­ky se poda­ři­lo dokon­čit do zahá­je­ní sezo­ny 2019/2020. Divá­ci i účin­ku­jí­cí se tak kro­mě kul­tur­ní­ho zážit­ku mohou nyní těsit i na to, že chví­le strá­ve­né v našem diva­dle budou ješ­tě pří­jem­něj­ší. Dík za to pat­ří nejen vede­ní měs­ta, ale všem zúčast­ně­ným stra­nám, kte­ré doká­za­ly navíc postu­po­vat vel­mi efek­tiv­ně, zaměst­nan­ci magis­trá­tu počí­na­je po pra­cov­ní­ky vybra­né doda­va­tel­ské fir­my, kte­rá opra­vy rea­li­zo­va­la, kon­če. Moc si toho váží­me,“ řekl ředi­tel Diva­dla Bol­ka Polív­ky Ondřej Cha­lup­ský.

Budo­va diva­dla je majet­kem měs­ta. Její postup­nou rekon­struk­cí odstar­to­va­la před tře­mi lety opra­va stře­chy, kte­rá byla v hava­rij­ním sta­vu. Na ni postup­ně navá­za­ly dal­ší prá­ce. Před­lo­ni byly vymě­ně­ny elek­tro­roz­vo­dy a v diva­dle bylo nain­sta­lo­vá­no mimo jiné 240 sví­ti­del a na tři stov­ky kon­co­vých prv­ků, jako jsou zásuv­ky nebo spí­na­če. Vlo­ni byla o prázd­ni­nách rekon­stru­o­vá­na pod­la­ha ve foyer, byly osa­ze­ny nové dve­ře do sálu a dokon­če­na prv­ní fáze moder­ni­za­ce kli­ma­ti­za­ce a vzdu­cho­tech­ni­ky. Díky spon­zo­rům zís­ka­lo diva­dlo také novou zvu­ko­vou apa­ra­tu­ru a část výba­vy svě­tel­né­ho par­ku. V budouc­nu diva­dlo čeká dokon­če­ní dru­hé fáze oprav kli­ma­ti­za­ce, výstav­ba toa­let pro han­di­ca­po­va­né a dal­ší díl­čí úpravy.