Letní scéna

Aktuality

ZRUŠENÁ A PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ V ŘÍJNU

8. 9. 2023

Váže­ní diváci,
z důvo­du koli­ze s pro­gra­mem Děl­nic­ké­ho domu, jsme byli nuce­ni zru­šit nebo pře­su­nout někte­rá před­sta­ve­ní i v říj­no­vém programu.

Před­sta­ve­ní, kte­rá se v říj­nu nebu­dou konat:

7. 10. Psy­cho­hrát­ky
13. 10. Mili­on v 17:00 i ve 20:00
14. 10. Fich­tl
20. 10. Jan Budař koncert
21. 10. Vzpo­mín­ky zůstanou
25. 10. Už je tady zas!

​​Vstup­né zakou­pe­né přes sys­tém GoOut Vám bude vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet. Vstup­né zakou­pe­né na poklad­ně diva­dla si vyzved­ně­te na Jakub­ském nám. 5 od pon­dě­lí 11. 9. v poklad­ních hodi­nách po-pá 10:00–12:00, 12:30–16:00, nej­poz­dě­ji do 25. 9. 2023. Vez­mě­te pro­sím s sebou zakou­pe­né vstupenky.

Před­sta­ve­ní, kte­rá byla pře­lo­že­na na jiný ter­mín jsou:

26. 10. Pozemšťan pře­lo­že­no na 27. 10.

Vstu­pen­ky na ten­to ter­mín zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 25. 9. 2023 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám krás­né dny

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky