Letní scéna

Aktuality

ZRUŠENÁ A PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ V ZÁŘÍ

28. 8. 2023

Váže­ní divá­ci, z důvo­du koli­ze s pro­gra­mem Děl­nic­ké­ho domu, jsme byli nuce­ni zru­šit nebo pře­su­nout někte­rá před­sta­ve­ní v záři­jo­vém programu.

Před­sta­ve­ní, kte­rá se v září nebu­dou konat: Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) (6. 9.), Chlap na zabi­tí (16. 9.), Celebri­ty (22. 9.), DADA Revue (23. 9.), Pro­slov (27. 9.), Per­fect Days (29. 9.), Hon­za málem krá­lem (30. 9.), Pro tebe coko­liv (30. 9.).

​​Vstup­né zakou­pe­né přes sys­tém GoOut Vám bude vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet. Vstup­né zakou­pe­né na poklad­ně diva­dla si vyzved­ně­te v poklad­ních hodi­nách nej­poz­dě­ji do 12. září. Vez­mě­te s sebou zakou­pe­né vstupenky.

Před­sta­ve­ní, kte­rá byla pře­lo­že­na na jiný ter­mín jsou:
Vysa­vač z 9. 9. pře­lo­že­no na 5. 9. a Cave­man z 26. 9. pře­lo­že­no na 21. 9.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení.
Diva­dlo Bol­ka Polívky