Letní scéna

Gale­rie u dvou Polívků

Gale­rie u dvou Polív­ků s útul­nou kavár­nou se nachá­zí v pro­sto­rách foyer býva­lé budo­vy diva­dla na Jakub­ském náměs­tí 5. Jed­ná se o pří­jem­né, klid­né mís­to v srd­ci pul­zu­jí­cí­ho Brna, kam se může­te při­jít podí­vat na nej­růz­něj­ší dru­hy umě­ní, vychut­nat si kávu se zákuskem ane­bo jen v kli­du pra­co­vat, aniž bys­te opus­ti­li cen­t­rum měst­ské­ho dění.

Gale­rie u dvou Polív­ků je mís­tem, kde se setká­te s umě­ním v jeho nej­růz­něj­ších podo­bách. Nabí­zí­me pes­trou šká­lu výstav, kte­ré před­sta­vu­jí díla jak etablo­va­ných, tak i začí­na­jí­cích uměl­ců. Kaž­dá návště­va gale­rie je tak pří­le­ži­tos­tí obje­vit novou inspi­ra­ci a pono­řit se do svě­ta kultury.
Pořá­da­jí se zde ver­ni­sá­že, bese­dy, dět­ská diva­del­ní před­sta­ve­ní, autor­ská čte­ní aj.

GALERIE NA JAKUBÁKU, DIVADELNÍ SÁL V BÍLÉM DOMĚ

Z důvo­du naru­še­ní sta­ti­ky budo­vy v diva­del­ním sále jsme byli nuce­ni diva­del­ní sál pře­stě­ho­vat do nové­ho domo­va, neda­le­ké­ho Sálu Bře­ti­sla­va Baka­ly v Bílém domě na Žero­tí­no­vě náměs­tí, nicmé­ně pro­sto­ry foyer budo­vy na Jakub­ském náměs­tí jsou napros­to bez­peč­né. Vzhle­dem k tomu, že tato budo­va je s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky neod­mys­li­tel­ně spja­ta už více než 30 let, při­šlo nám ško­da budo­vu nevy­u­ží­vat, a pro­to vzni­kl nápad na nový kul­tur­ní pro­stor – Gale­rii u dvou Polívků.