Letní scéna

IKEA Fami­ly

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky nabí­zí drži­te­lům IKEA Fami­ly kar­ty sle­vu ve výši 30 % ze vstup­né­ho na vybra­ná před­sta­ve­ní, kte­rá jsou v pro­gra­mu diva­dla ozna­če­na tex­tem IKEA Fami­ly. Sle­vu je mož­né uplat­nit pou­ze na poklad­ně diva­dla po před­lo­že­ní IKEA Fami­ly kar­ty a vzta­hu­je se na kou­pi maxi­mál­ně 2 ks vstu­pe­nek. Při rezer­va­ci vstu­pe­nek onli­ne je nut­né vstu­pen­ky vyzved­nout osob­ně na poklad­ně diva­dla, kde bude započ­te­na sleva.
Sle­vy se neda­jí sčí­tat ani kom­bi­no­vat s jiný­mi akce­mi divadla.