Herci

Anna Polív­ko­vá

Vystu­do­va­la praž­skou kon­zer­va­toř, odkud pokra­čo­va­la ve stu­di­ích non­ver­bál­ní­ho diva­dla na HAMU. Stu­dia ukon­či­la na Mezi­ná­rod­ní ško­le pohy­bo­vé­ho diva­dla Jacque­se Lecoqa v Paříži.

Diva­del­ní začát­ky Anny Polív­ko­vé byly sou­stře­dě­ny pře­de­vším na expe­ri­men­tál­ní diva­dlo. Výjim­ka­mi byla hra Intim­ní­ho diva­dla Dáši Blá­ho­vé – Mono­lo­gy vagí­ny a s Marthou Isso­vou autor­ská insce­na­ci Kra­sa­vi­ce inter­kon­ti­nen­tál­ní.

Aktu­ál­ně vystu­pu­je v Diva­dle LaFab­ri­ka (Kra­sa­vi­ce inter­kon­ti­nen­tál­ní, Tan­go, ó tan­go), Diva­dle BRAVO! (Mimjo­vé), Diva­dle Stu­dio DVA (Tak já letim!) a v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Do výraz­né­ho pově­do­mí fil­mo­vých a tele­viz­ních divá­ků se dosta­la pře­de­vším díky fil­mům Restart a Účast­ní­ci zájez­du. Fil­mo­vým divá­kům se však čas­tě­ji před­sta­vu­je až v posled­ních letech. Účin­ko­va­la ve fil­mech Dědic­tví aneb Kur­va­se­ne­ří­ká, Pohád­ky pro Emu, Špun­ti na vodě, Špindl, Dvě nevěs­ty, jed­na svat­ba nebo Po čem muži tou­ží.

Vystu­pu­je v inscenacích:

DNA
Pro­slov