Herci

Bar­bo­ra Kuropatová

Naro­di­la se v Brně. V mlá­dí se dlou­há léta věno­va­la lout­ko­vé­mu diva­dlu v diva­dle Jitřen­ka. Tam ztvár­ni­la řadu rolí. Jed­nak jako lout­ko­he­reč­ka mari­o­net napří­klad ve hře Posví­ce­ní v Hud­li­cích nebo i jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role lout­ko­vé­ho pohád­ko­vé­ho bale­tu Zdeň­ka Polo­lá­ní­ka: Popel­ka. Za tuto roli zís­ka­la cenu poro­ty na fes­ti­va­lu Lout­kář­ská Chrudim.

V sou­čas­né době úzce spo­lu­pra­cu­je s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky.  Vidět jste ji moh­li v před­sta­ve­ních Pro dámu na bal­ko­ně, Vari­a­ce na chlast. V sou­čas­né době vystu­pu­je v insce­na­ci DNA.