Letní scéna

Lidé

Bolek Polív­ka

Po stu­di­ích herec­tví na JAMU spo­luza­lo­žil Diva­dlo Husa na pro­váz­ku. Na této scé­ně se před­sta­vil v řadě neza­po­me­nu­tel­ných insce­na­cí – Bala­da pro ban­di­tu, Pepé, Tro­seč­ník, Posled­ní leč, Sean­ce nebo Šašek a krá­lov­na. V roce 1993 zalo­žil Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, kde byla zpr­vu uvá­dě­na vět­ši­na jeho autor­ských her  z obdo­bí DHnp – Tro­seč­ník, Šašek a krá­lov­na, Don Qui­jo­te, Mic­key Mou­se a ti dru­zí, Posled­ní leč, na kte­ré úspěš­ně nava­zu­je dodnes – Pro dámu na bal­ko­ně, Vari­a­ce na chlast, Čes­ký lev, DNA, Šašek a syn. Mimo vlast­ní autor­skou tvor­bu jej divá­ci moh­li vidět v insce­na­cích Gar­de­ro­bi­ér, Mínus dva či Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho.

Kro­mě půso­be­ní ve vlast­ním diva­dle se Bolek Polív­ka i nadá­le obje­vu­je na dal­ších pres­tiž­ních diva­del­ních scé­nách — Měst­ské diva­dlo Brno (Kean IV. (1997), Čeká­ní na Godo­ta (2003), Benát­ský kupec (2014), Král Lear (2015), Lako­mec (2018)), Diva­dlo Husa na pro­váz­ku (Hvězdy nad Bal­ti­mo­re, 2004), Praž­ské komor­ní diva­dlo (Pod­zem­ní blu­es, 2011). V rám­ci Let­ních shake­spea­rov­ských slav­nos­tí již deset let vystu­pu­je po boku Simo­ny Sta­šo­vé v insce­na­ci Vese­lé panič­ky wind­sor­ské.

I přes to, že hlav­ní domé­nou Bol­ka Polív­ky je diva­dlo, fil­mo­vá kari­é­ra za tou diva­del­ní nepo­kul­há­vá. Jeho role ve fil­mech Kala­mi­ta, Pelíš­ky, Pupen­do, Kyti­ceSvat­ba na bitev­ním poli, Revi­val nebo Andě­lé všed­ní­ho dne pře­vy­šu­je, ale­spoň co se oblí­be­nos­ti týče, Bohuš z kul­tov­ní­ho fil­mu Dědic­tví aneb Kur­va­ho­ši­gutn­tag. Za fil­my Musí­me si pomá­hat a Zapo­me­nu­té svět­lo zís­kal Čes­ké lvy. Zatím napo­sle­dy se na fil­mo­vém plát­ně obje­vil v Domá­cí péči, Andě­lu Páně 2 či Táto­vě vol­ze.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Mínus dva
DNA
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho
Šašek a syn
Věra
Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepijí)
Kati