Herci

Chan­tal Poullain

Fran­couz­ská hereč­ka Chan­tal Poulla­in se do pod­vě­do­mí čes­kých divá­ků dosta­la v 80. letech po boku Bolesla­va Polív­ky ve hře Šašek a krá­lov­na Diva­dla na pro­váz­ku. S tou­to insce­na­cí, kde Chan­tal ztvár­ňo­va­la krá­lov­nu, pro­ces­to­va­li téměř celý svět. Po úspě­chu této insce­na­ce se v Diva­dle na pro­váz­ku před­sta­vi­la ješ­tě ve dvou dal­ších hrách – Tera­pie a Sean­ce. Po odcho­du z Diva­dla na pro­váz­ku hrá­la něko­lik diva­del­ních sezon v Klicpe­ro­vě diva­dle v Hrad­ci Krá­lo­vé (Anti­lo­pa, Mis­tr a Mar­két­ka, Romeo a Julie), Diva­dle Na zábrad­lí (Tragé­die msti­te­le) , Národ­ním diva­dle (Lucer­na), Diva­dle Ungelt (Hra o man­žel­ství, Play Strin­d­berg, Na vaše rizi­ko), 420people (Mirage) aby se po letech pohos­tin­sky vrá­ti­la do Brna, do Diva­dla Bol­ka Polív­ky (Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech).

Fil­mo­vým divá­kům je zná­má z fil­mů Konec sta­rých časů, Král Ubu, Hrad z pís­ku aj. Nedíl­nou sou­čás­tí pro­fes­ní­ho živo­ta Chan­tal jsou šan­so­ny, kte­ré sama píše i zpí­vá. V roce 2012 vyda­la také svo­ji prv­ní kni­hu Chan­tal – život na laně.

Věnu­je se také nadač­ní čin­nos­ti. Její nada­ce Archa Chan­tal byla zří­ze­na za úče­lem zlep­šo­vá­ní pro­stře­dí v dět­ských nemocnicích.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech
Rebel­ky