Letní scéna

Herci

David Rot­ter

David Rot­ter je hudeb­ní skla­da­tel kom­po­nu­jí­cí hud­bu scé­nic­kou, fil­mo­vou a pís­ňo­vou napříč žán­ry pro dospě­lé i děti, ovlá­dá kla­vír, kyta­ru, basky­ta­ru, akor­de­on i někte­ré ryt­mic­ké a decho­vé nástro­je. Scé­nic­kou hud­bu slo­žil k více než stu čes­kým i zahra­nič­ním diva­del­ním insce­na­cím, nej­čas­tě­ji spo­lu­pra­cu­je s reži­sé­ry Dodo Gom­bá­rem, Petrm Štindlem, Zdeň­kem Kalo­čem či Jura­jem Nvo­tou. Zkom­po­no­val hud­bu pro fil­my Dědic­tví aneb Kur­va­se­ne­ří­ká, 24 a Smí­chov plá­če, Bro­ok­lyn spí. Půso­bil v kape­lách Seno­va, DRRN a Ahoy, vydal album zhu­deb­ně­ných bás­ní Jana Ská­ce­la Amu­let, album zhu­deb­ně­ných ver­šů Mila­na Rúfuse Večer­ný hosť, s Bol­kem Polív­kou vydal poe­tic­ké album Zamrz­lé úsměvy.
Jako herec účin­ku­je v inscenacích:
DNA
Šašek a syn