Herci

Dra­ho­mí­ra Hofmanová

Vyni­ka­jí­cí brněn­ské hereč­ce Dra­ho­mí­ře Hof­ma­no­vé se poved­la závi­dě­ní­hod­ná i zrád­ná věc. Svou prv­ní a zásad­ní fil­mo­vou rolí v jed­nom z nej­dů­le­ži­těj­ších děl naší fil­mo­vé his­to­rie, fil­mu Všich­ni dob­ří rodá­ci reži­sé­ra Voj­tě­cha Jas­né­ho, na sebe strh­la pozor­nost celé kul­tur­ní veřej­nos­ti. Tako­vý úspěch se jí však – niko­li vlast­ní vinou a podob­ně jako mno­ha jiným – už zopa­ko­vat nepo­da­ři­lo. Měla pro něj při­tom vyni­ka­jí­cí před­po­kla­dy. Svůj nespor­ný talent, nepře­hléd­nu­tel­né cha­risma, pro­žit­ky z umě­lec­ké­ho pro­stře­dí, v němž vyrůs­ta­la, a šíři nadá­ní (na umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le vystu­do­va­la nej­pr­ve kame­no­so­chař­ství, tepr­ve potom nastou­pi­la na JAMU) však doko­na­le zúro­či­la na mno­ha čes­kých diva­del­ních scé­nách. Své prv­ní angaž­má zís­ka­la v ost­rav­ském Diva­dle Pet­ra Bez­ru­če, kde se podí­le­la na význam­né a pro­slu­lé eta­pě tvor­by reži­sé­ra Jana Kače­ra. Poz­dě­ji se sta­la klí­čo­vou člen­kou sou­bo­ru Národ­ní­ho diva­dla v Brně. Vytvo­ři­la řadu rolí také v brněn­ských a ost­rav­ských tele­viz­ních insce­na­cích. Nyní je hos­tem brněn­ské­ho Měst­ské­ho diva­dla. Jevišt­ní a osob­ní zku­še­nos­ti, výrazná herec­ká chá­pa­vost, schop­nost vyza­řo­vat na jeviš­ti rozum­ný nad­hled a život­ní klid jsou důvo­dem i smys­lem její­ho obsa­ze­ní do role, kte­rá ote­ví­rá i zavr­šu­je naši insce­na­ci Hampto­no­vy hry.

Vystu­pu­je v inscenaci:
Oheň a popel