Herci

Eva Novot­ná

Vystu­do­va­la JAMU obor Čino­her­ní herectví.
Absol­vo­va­la v insce­na­ci Dvě noci a den v režii Anto­ní­na Při­da­la. V roce 2000 nastou­pi­la jako posi­la do čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Brno a setr­va­la tam do roku 2020. Tam se popr­vé obje­vi­la jako Fina v insce­na­ci Pan Pun­ti­la a jeho slu­žeb­ník Mat­ti v režii Mar­ti­na Porub­jaka, po boku Mari­á­na Labu­dy. Od té doby má na svém herec­kém kon­tě v tom­to diva­dle na pade­sát inscenací.
Zmiň­me role jako: Ofélie, Mar­nie, Mar­ký­za de Mer­te­u­il ve Val­mon­to­vi, krá­lov­na Mar­got, Frí­da v Kaf­ko­vě Zám­ku, Nora, Hele­na v Shake­spea­ro­vě Snu noci sva­to­ján­ském, Nevěs­ta v Lor­co­vě Krva­vé svat­bě, Manon Les­caut, Anti­go­na, Eva kraj­čír­ka v Gaz­di­ně robě, Emí­lia Galot­ti, Jago­va žena v Othello­vi, Eli­da v Ibse­no­vě Paní z moře či Iokas­té v Krá­li Oidipovi.
Na růstu její­ho herec­ké­ho umu se podí­le­li reži­sé­ři jako: Zby­něk Srba, Zde­něk Kaloč, Mar­tin Čič­vák, Ivan Rajmont, Zde­nek Pla­chý, Jan Miku­lá­šek, Bře­ti­slav Rych­lík, J. A. Pitín­ský, Ras­ti­slav Ballek, Mar­tin Fran­ti­šák, Ondřej Elbel a dal­ší. Hos­to­va­la v MD Zlín, v Čino­her­ním klu­bu v Pra­ze, v Diva­dle Husa na pro­váz­ku, v Kaba­re­tu Špa­ček či HaDi­va­dle, kde na pár let zakot­vi­la i v angažmá.
Z tele­viz­ních obra­zo­vek ji divá­ci mohou znát jako dok­tor­ku Laci­no­vou v seri­á­lu Vel­mi křeh­ké vzta­hy nebo jako advo­kát­ku Vaněč­ko­vou v seri­á­lu Gym­pl s ®uče­ním ome­ze­ným. Dále je pak mož­né ji vidět v seri­á­lech Čet­nic­ké humo­res­ky, Vraž­dy v kru­hu, Kri­mi­nál­ka Anděl, Mor­d­par­ta a ve fil­mech Don­šaj­ni, Tajem­ství deš­ťo­vé­ho pokla­du, Kdo se smě­je napo­sled nebo v Čer­to­vě nevěstě.
V sou­čas­né době hra­je v Mahe­no­vě diva­dle v insce­na­cích: Krá­lo­va řeč, Marie Stu­ar­tov­na, Kdo je pan Schmitt, Hana. V Diva­dle Redu­ta vystu­pu­je po boku Vla­di­mí­ra Javor­ské­ho v insce­na­ci Vévod­ky­ně a kuchař­ka nebo
v insce­na­ci Teror. Pod hla­vič­kou diva­del­ní spo­leč­nos­ti StageArt­CZ ztvár­ni­la roli Bess v insce­na­ci K‑PAX – Svět pod­le Prota.
Od roku 2000 se také pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je dabin­gu a prá­ci v rozhlase.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Hor­ská dráha
S lás­kou Mary