Herci

Eva Novot­ná

Vystu­do­va­la čino­her­ní herec­tví na brněn­ské JAMU a v roce 2000 nastou­pi­la do Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Brno, kde účin­ko­va­la ve více než pade­sá­ti insce­na­cích a v sou­čas­né době zde hra­je hlav­ní roli v insce­na­ci Hana. Něko­lik let byla také v angaž­má v HaDi­va­dle a hos­to­va­la např. v Měst­ském Diva­dle Zlín, v Čino­her­ním klu­bu v Pra­ze, v Diva­dle Husa na pro­váz­ku, v Diva­dle Bol­ka Polív­ky či v insce­na­cích spol­ku StageArt­Cz, kde účin­ku­je v insce­na­ci S lás­kou Mary. Ztvár­ni­la role ve fil­mech i seri­á­lech (např.: Čet­nic­ké humo­res­ky, Kri­mi­nál­ka Anděl, Gym­pl s ®uče­ním ome­ze­ným), věnu­je se dabin­gu, prá­ci v roz­hla­se a v sou­čas­né době vyu­ču­je herec­tví na Kon­zer­va­to­ři Brno.

Vystu­pu­je v inscenacích:

S lás­kou Mary
Hor­ská dráha
Kati