Letní scéna

Herci

Jakub Ulič­ník

Je herec, hudeb­ník a pro­du­cent. Vystu­do­val Kon­zer­va­toř a JAMU v Brně, násled­ně nastou­pil do angaž­má v Měst­ském diva­dle Brno, kde vystu­pu­je v čino­hře i muzi­ká­lech. Půso­bí jako zpě­vák v kape­le Uku­le­le Trouble­ma­kers a věnu­je se růz­ným per­for­man­cím, ske­čům a hudeb­ním kolá­žím. Účin­ku­je také ve fil­mech (např. 3Bobule) a seri­á­lech (např. Vina­ři, Hla­va med­ú­zy, Pála­va, Dob­ré ráno, Brno!), spe­ci­fic­ký byl jeho podíl na seri­á­lu Vega­ni & jEli­ta, kte­rý spo­lu­pro­du­ko­val, ve kte­rém hrál a podí­lel se také na scé­ná­ři a dramaturgii.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati