Herci

Jaro­mír Barin Tichý

Ze střed­ní ško­ly, kde stu­do­val obor mecha­nik dál­ko­vých spo­jů, byl vyho­zen. To však zapří­či­ni­lo, že se v roce 1969 stal čle­nem Slo­vác­ké­ho diva­dla. V tom stej­ném roce se náhod­ně setkal s Bol­kem Polív­kou, kte­rý v diva­dle hos­to­val. V roce 1972 nastou­pil jako osvět­lo­vač do Diva­dla na pro­váz­ku, kde se pro­hlou­bi­lo jeho přá­tel­ství s Bol­kem. Od té doby spo­lu­pra­co­val na všech jeho před­sta­ve­ních a již v dru­hém kusu Am a Ea byl sou­čás­tí herec­ké­ho týmu. Jeho život­ním štěs­tím bylo potká­ní milo­va­né ženy Růže­ny, se kte­rou má dvě skvě­lé děti Pavlu a Pet­ru, kte­ré také aktiv­ně zapo­jil do diva­del­ní­ho dění.

Vystu­pu­je v inscenacích:
DNA
Re-kaba­ret
Šašek a syn