Letní scéna

Herci

Jaro­mír Barin Tichý

Na svět vykou­kl v roce 1947 v Kro­mě­ří­ži a mezi míst­ní­mi ochot­ní­ky při­čichl k diva­dlu. V roce 1969 nastou­pil jako osvět­lo­vač do Slo­vác­ké­ho diva­dla v Uher­ském Hra­diš­ti. Sezná­mil se zde s Jiřím Pechou a reži­sé­rem Zdeň­kem Pospí­ši­lem, kte­ří ho oslo­vi­li k půso­be­ní v začí­na­jí­cím Diva­dle Na pro­váz­ku. Dnes to pova­žu­je za nej­lep­ší krok ve svém živo­tě, pro­to­že se tam popr­vé setkal s Bol­kem Polív­kou, od kte­ré­ho postu­pem času dostá­val i men­ší role, nej­pr­ve v diva­dle, poté i v tele­viz­ní Manéži. V září 2022 osla­vi­li 50. výro­čí přá­tel­ství a spo­lu­prá­ce. Spo­lu­pra­co­val také s Lout­ko­vým diva­dlem Radost, Diva­del­ním spol­kem Frí­da a diva­dlem MALÉ­hRY. Doma má tři bez­vad­ný žen­ský — man­žel­ku a dvě dcery.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Kati
Šašek a syn
DNA