Letní scéna

Herci

Michal Dalec­ký

Vystu­do­val čino­her­ní herec­tví na praž­ské DAMU. Po abso­lu­to­riu v roce 2008 půso­bil jed­nu sezó­nu v Jiho­čes­kém diva­dle v Čes­kých Budě­jo­vi­cích (Lup) odkud přestou­pil do Diva­dla Husa na pro­váz­ku (Hamlet, Ubo­há Rusal­ka ble­dá, Hor­du­bal). V sezo­ně 2013/2014 nastou­pil do angaž­má v Národ­ním diva­dle Brno (Jules a JimKaba­ret Kaf­ka, Ostře sle­do­va­né vla­ky, Othello, Impro­vo­zov­na, Pode­zře­lá kra­ji­na s andě­ly).

Tele­viz­ní divá­ci mohou Micha­la Dalec­ké­ho znát ze seri­á­lů Expo­zi­tu­raAch, ty vraž­dy!Kancl, Laby­rint, Bohé­ma, Já, Mat­to­ni nebo Svět pod hla­vou. Fanouš­ci inter­ne­to­vé tele­vi­ze Stream.cz zna­jí Micha­la ze sati­ric­ké­ho pořa­du Kan­ce­lář Bla­ník, kte­rý se v roce 2018 dočkal i fil­mo­vé ver­ze Pre­zi­dent Bla­ník.

Kro­mě diva­dla a fil­mu se Michal Dalec­ký věnu­je také hud­bě. Vystu­pu­je ve sku­pi­nách SEN a Bombarďák.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky