Letní scéna

Herci

Michal Iste­ník

Michal Iste­ník je čes­ký diva­del­ní herec a býva­lý fot­ba­lis­ta. Vystu­do­val brněn­skou JAMU v letech 2003 až 2008, mezi­tím už od roku 2005 pra­vi­del­ně hos­to­val v diva­dlech jako Diva­dlo U Sto­lu nebo v HaDi­va­dle. Na pře­lo­mu let 2005 a 2006 se záro­veň s Jaro­sla­vem Matěj­kou stal novým čle­nem diva­del­ní­ho sou­bo­ru Buran­te­a­tr. Od 1. květ­na 2008 je čle­nem čino­her­ní­ho sou­bo­ru Měst­ské­ho diva­dla Brno. Hrál také jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu Most!

Vystu­pu­je v inscenacích:
Fich­tl