Letní scéna

Herci

Milan Král

Zdár­ně ukon­čil střed­ní odbor­né uči­liš­tě. Po ško­le pra­co­val v národ­ních pod­ni­cích a od deva­de­sá­tých let začal spo­lu­pra­co­vat s Diva­dlem Klauni­ky. S Bol­kem Polív­kou zahá­jil spo­lu­prá­ci v novém tisí­ci­le­tí na Grand Manéži v Olša­nech a na insce­na­cích Don Qui­jo­te, Mic­key Mou­se a ti dru­zí a Pro dámu na bal­ko­ně. V sou­čas­né době pra­cu­je v Měst­ském diva­dle Brno jako umě­lec­ký kovář a stá­le spo­lu­pra­cu­je s Diva­dlem Bol­ka Polívky.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Šašek a syn