Letní scéna

Herci

Miroslav Sýko­ra

Vystu­do­val čino­her­ní herec­tví na brněn­ské JAMU a dře­vostav­by na Men­de­lo­vě země­děl­ské uni­ver­zi­tě. Základ­ní ško­la mu nesta­či­la. Vystu­po­val v HaDi­va­dle (Roky 90: Lás­ka, pank a nesmír­nost, Rape me) v Diva­dle v Tram­tárie Olo­mouc (Pěna dní) v Diva­dle Polár­ka (Pre­zi­den­ti: ces­ta tam a zase) a záro­veň se věnu­je ochot­nic­ké­mu diva­dlu jako ochot­ný umě­lec­ký vedou­cí. Občas se živí i ruka­ma a odsko­čí si ke sto­la­ři­ně. Jed­na žena, jed­no dítě (děv­če) a jeden pes (fena).

Vystu­pu­je v inscenacích:
Srn­ky
Re-kaba­ret
Re-kaba­ret Re:publika
Aby se děti divily