Herci

Niko­la Zbytovská

Naro­di­la se v Brně, ale chvil­ka­mi dorůs­ta­la v Itá­lii. Vystu­do­va­la brněn­skou Kon­zer­va­toř. Milu­je brněn­ské kavár­ny, brněn­ský humor a špage­ty s raj­ča­to­vou omáč­kou. Dět­ství strá­vi­la v záku­li­sí a na zkouš­kách, kde si malo­va­la obráz­ky a nená­pad­ně při tom sle­do­va­la reži­sé­ra Pet­ra Scher­hau­fe­ra. Díky tomu teď v diva­dle MALÉ­hRY zastá­vá režii. Mys­lí si, že člo­věk by měl dělat to, co doo­prav­dy dělat chce.

Vystu­pu­je v inscenacích:

Nebe?
Vep­řo, kne­d­lo, zelo
Biostory
Čte­ní ke kafi