Herci

Ondřej Sokol

V letech 1990–1995 stu­do­val herec­tví a režii na DAMU v Pra­ze. Od roku 1996 byl čle­nem sou­bo­ru Měst­ské­ho diva­dla v Mla­dé Bolesla­vi a na pod­zim roku 1999 nastou­pil do Čino­her­ní­ho klu­bu v Pra­ze, kde půso­bí jako herec, reži­sér a pře­kla­da­tel dosud. V roce 2003 zís­kal Cenu Thá­lie pro mla­dé­ho uměl­ce do 33 let a za insce­na­ci hry M. McDo­nagha Osi­ře­lý západ dvě Ceny Alfréda Rado­ka v kate­go­ri­ích Hra roku a Talent roku. Za posta­vu Vikom­ta de Val­mont v insce­na­ci Nebez­peč­né vzta­hy byl nomi­no­ván na Cenu Saz­ky a Diva­del­ních novin, v sezo­ně 2007/2008 zmí­ně­nou cenu obdr­žel za režii hry J. M. Syn­ge Hrdi­na zápa­du. Pra­vi­del­ně reží­ru­je také v praž­ském diva­dle Stu­dio DVA, půso­bí jako mode­rá­tor, fil­mo­vý a seri­á­lo­vý herec (např. Deva­de­sát­ky, Rédl aj.) a reži­sér (např. Krás­no). Je drži­te­lem čtyř cen Týtý, v roce 2011 byl nomi­no­ván na Čes­ké­ho lva za ved­lej­ší roli ve fil­mu Per­fect Days — I ženy mají své dny a ve stej­ném roce Čes­ké­ho lva zís­kal v rám­ci anke­ty o nej­ob­lí­be­něj­ší­ho her­ce. Nomi­no­ván byl také na cenu za herec­ký výkon v hlav­ní roli fil­mu Occa­mo­va břitva na Mezi­ná­rod­ním tele­viz­ním fes­ti­va­lu v Mon­te Car­lu v roce 2013.