Letní scéna

Herci

Radim Fia­la

Pochá­zí ze Sta­rých Bohunic a po stu­diu na brněn­ské kon­zer­va­to­ři a brněn­ské JAMU zamí­řil do angaž­má v Diva­dle Husa na pro­váz­ku, ve kte­rém setr­val pat­náct let a ve kte­rém ztvár­nil více než sto dva­cet rolí. V Diva­dle Bol­ka Polív­ky vystu­po­val již v roce 1994 v insce­na­ci Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, kte­rá se v roce 2016 dočka­la obno­ve­né pre­mi­é­ry. Účin­ko­val také ve fil­mech (Tma­vo­mod­rý svět, Tobruk, Nabar­ve­né ptá­če aj.) a seri­á­lech (Ordi­na­ce v růžo­vé zahra­dě, Aten­tát, Spe­ci­a­lis­té aj.).

Vystu­pu­je v inscenacích:

Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho
Kati