Letní scéna

Herci

Sara Venclov­ská

Vystu­do­va­la obor Klaun­ská, scé­nic­ká a fil­mo­vá tvor­ba na brněn­ské JAMU u pro­fe­so­ra Cti­bo­ra Tur­by. Na brněn­ské FAVU stu­do­va­la dva roky obor tělo­vý design a v Pís­ku stu­do­va­la rok a půl režii.
Zku­še­nos­ti sbí­ra­la ve Stu­diu Dům Evy Tál­ské. Něko­lik let byla výraz­nou člen­kou HaDi­va­dla, kde ji i dnes může­te vidět v jejich nej­slav­něj­ších insce­na­cích Maryša a Vyhná­ní Ger­ty Schni­rch. V sou­čas­né době je člen­kou sou­bo­ru Horác­ké­ho diva­dla v Jih­la­vě a pohos­tin­sky vystu­pu­je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky (Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho), v Čino­her­ním klu­bu Pra­ha (Urna na prázd­ném jeviš­ti) a ve Švan­do­vě diva­dle (Koč­ko­žrout).
Fil­mo­ví divá­ci ji moh­li zazna­me­nat ve fil­mu Domá­cí péče nebo v seri­á­lech Čes­ké tele­vi­ze Kancl, Laby­rint II., Čet­ní­ci z Luha­čo­vic, Most nebo Rapl II.

Vystu­pu­je v inscenacích:
Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho