Letní scéna

Herci

Wlas­ta Laura

Mla­dá žena nada­ná pes­t­rým talen­tem tvůr­čím, teo­re­tic­kým, ale i prak­tic­ky a eko­no­mic­ky pro­zí­ra­vým. Je absol­vent­kou kul­tur­ní­ho manage­men­tu na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě, tvůr­čí foto­gra­fie na Slez­ské uni­ver­zi­tě i teo­rie fil­mu a audi­o­vi­zu­ál­ní kul­tu­ry opět na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě. V pro­hlu­bo­vá­ní zvo­le­ných obo­rů pokra­ču­je dok­tor­ským a magis­ter­ským stu­di­em. V tvůr­čí oblas­ti jsou pozo­ru­hod­né pře­de­vším úspě­chy Lau­ři­ny foto­gra­fic­ké tvor­by. Její foto­gra­fie byly úspěš­ně vysta­ve­ny v gale­ri­ích v Čes­ku a Izra­e­li a otiš­tě­ny v něko­li­ka časo­pi­sech, včet­ně časo­pi­su Vogue. Ital­ská plat­for­ma ARTPIL zařa­di­la Lau­ru do pres­tiž­ní­ho výbě­ru tři­ce­ti foto­gra­fek, je také člen­kou svě­to­vé orga­ni­za­ce Women Pho­to­gra­ph. Wlas­ta Lau­ra vlast­ní kocou­ra Levi­ho, kte­rý jak už je to někte­rým kocou­rům vlast­ní, břit­ce komen­tu­je všech­no kolem sebe. Po krat­ším váhá­ní Levi sou­hla­sil i s Lau­ři­ným vstu­pem na pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní prk­na, jež nezna­me­na­jí nic jiné­ho než divadlo.

Vystu­pu­je v inscenaci:
Oheň a popel