E-Shop

B. Polív­ka, D. Rot­ter: Zamrz­lé úsměvy

Při­ná­ší­me Vám sbír­ku, kte­rou vytvo­ři­li dlou­ho­le­tí kole­go­vé a přá­te­lé Bolek Polív­ka a David Rotter.
Zamrz­lé úsměvy se rodi­ly v době, kte­rá byla pro uměl­ce zce­la výji­meč­ná. Byli jsme zvyklí být stá­le v per­ma­nen­ci a náh­le jsme se ocit­li v kli­du a samo­tě, odříz­nu­ti od své­ho pub­li­ka. Kaž­dý se s tou­to atmo­sfé­rou vyrov­ná­val po svém. My jsme byli vede­ni potře­bou tvo­řit. Vytvá­ře­li jsme okén­ka, jimiž jsme pozo­ro­va­li svět. A sami jsme byli pře­kva­po­vá­ni, co všech­no nás v této nuce­né hyber­na­ci napa­dá. Mož­ná by bez této atmo­sfé­ry naše poe­tic­ké pásmo nikdy nevzniklo.
Naše album je sle­dem tex­tů, pís­ní a melod­ra­mů vzná­še­jí­cích se nad rea­li­tou toho­to světa.
Svým dílem chce­me uká­zat a při­po­me­nout, jak je fan­ta­zie hlu­bo­ká a bez­bře­há, jak doká­že člo­vě­ka povznést a dodat mu sílu a ener­gii do živo­ta. Přá­li bychom si, aby naše album bylo pří­jem­nou návště­vou Bol­ka Polív­ky a Davi­da Rot­te­ra u
Vás doma.

Nákup

B. Polív­ka, D. Rot­ter: Zamrz­lé úsměvy