E-Shop

Chan­tal Chansons

Chan­tal Poulla­in se kro­mě herec­ké dráhy věnu­je fran­couz­ským šan­so­nům. Hlu­bo­ko posa­ze­ný sexy hlas, lahod­ná fran­couz­šti­na, šan­so­no­vě – jaz­zo­vě ladě­ná kape­la a atmo­sfé­ra slad­ké Fran­cie – to jsou atri­bu­ty cha­rak­te­ri­zu­jí­cí Chan­tal hudeb­ní svět. Chan­tal zpí­vá jed­nak svo­je vlast­ní pís­ně, ale zejmé­na tra­dič­ní fran­couz­ské šan­so­ny, a to s šar­mem jí vlast­ním. Kaž­dý tón nabí­jí poslu­cha­če pozi­tiv­ní ener­gií, kte­ré má Chan­tal na rozdávání.

Nákup

Chan­tal Chansons