E-Shop

Sou­kro­mý: Chan­tal — Život na laně

Tato kníž­ka není živo­to­pis, ale pří­běh o ces­tě čes­ko-fran­couz­ské diva­del­ní a fil­mo­vé hereč­ky, šan­so­ni­ér­ky, pre­zi­dent­ky Nada­ce Archa Chan­tal, paní Chan­tal Poulla­in. Neře­ší vlast­ně svůj život, mlu­ví spíš o výsled­cích své dosa­vad­ní ces­ty s mno­ha kři­žo­vat­ka­mi. Ozna­ču­je ji za život na laně. Má odva­hu ris­ko­vat jako pro­va­zo­cho­dec. Neo­hlí­ží se na to, jak je lano ten­ké, nebo­jí se balan­co­vá­ní nebo nejis­to­ty. A při­tom dob­ře ví, že rov­no­vá­ha je vzácná…

V pří­pa­dě zájmu je mož­né zajis­tit osob­ní věno­vá­ní hereč­ky Chan­tal Poullain.

Nákup

Sou­kro­mý: Chan­tal — Život na laně