E-Shop

Peter Lipa: Večer­ný hosť

Peter Lipa zpí­vá ver­še Mila­na Rúfuse, kte­ré zhu­deb­nil David Rotter.

Album skla­da­te­le Davi­da Rot­te­ra obsa­hu­je šest­náct zhu­deb­ně­ných bás­ní význam­né­ho slo­ven­ské­ho bás­ní­ka Mila­na Rúfuse v inter­pre­ta­ci před­ní­ho slo­ven­ské­ho jaz­zo­vé­ho zpě­vá­ka Pete­ra Lipy. Jako spe­ci­ál­ní host se před­sta­ví Ondřej Ruml. V albu poslu­cha­či nalez­nou také šestatři­ce­tistrán­ko­vý boo­klet boha­tě ilu­stro­va­ný kresba­mi Mare­ka Ormandíka.

Nákup

Peter Lipa: Večer­ný hosť