Milí divá­ci,
jsme rádi, že do nové­ho roku vstu­pu­je­me s pozi­tiv­ní zprá­vou! Už tuto stře­du zaha­ju­je­me před­pro­de­je vstu­pe­nek na Let­ní scé­nu v Brně! Po loň­ském úspěš­ném pro­lo­gu se Let­ní scé­na i v letoš­ním roce usku­teč­ní v pří­rod­ním amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře s magic­kým výhle­dem na Brno. Pro­gram je obo­ha­cen o řadu pre­mi­é­ro­vých titu­lů a těšit se může­te i na divác­ky oblí­be­né čino­hry. Na své si při­jdou i milov­ní­ci hudeb­ních žánrů, pro kte­ré jsme při­pra­vi­li sérií tří kon­cer­tů.
Těší­me se na spo­leč­né léto! Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


KALENDÁŘ PROMĚNY 2021 V PRODEJI

Tra­dič­ní ver­ni­sáž obra­zů Kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2021 se bohu­žel neu­sku­teč­ní, ale i přes­to může­te oblí­be­né kalen­dá­ře zakou­pit na diva­del­ním e‑shopu nebo v poklad­ně diva­dla. Letos je také mož­né zakou­pit limi­to­va­ný počet pode­psa­ných kalen­dá­řů ředi­tel­ky Nada­ce Archa Chan­tal a hereč­ky Chan­tal Poulla­in.


PŘEDPRODEJ NA LETNÍ SCÉNU V BRNĚ

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me na Let­ní scé­ně v Brně, bude zahá­jen 13. 1. 2021 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních. Jako našim věr­ným divá­kům vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek. Po zadá­ní kódu LETO21 si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM NA LÉTO SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.