Milí divá­ci,
poho­dl­ně se usaď­te a vybí­rej­te z před­sta­ve­ní, kte­rá v naší nabíd­ce nalez­ne­te v květ­nu. Měsíc lás­ky je opět nabi­tý divác­ky oblí­be­ný­mi titu­ly. Mezi novin­ka­mi, kte­ré v pro­gra­mu nalez­ne­te, se může­te těšit napří­klad na novou insce­na­ci Začá­tekLucií Von­dráč­ko­vou nebo na Due­tyMoni­kou Abso­lo­no­vou. Z pro­gra­mu si vybe­re oprav­du kaž­dý! Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážit­ky. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


VÍKENDOVÝ TIP PRO DĚTI: ANIMUJTE S KRYSÁKY

Posled­ní úno­ro­vou sobo­tu 29. 2. od 10 hodin bude­me hos­tit workshop „Ani­muj­te s Kry­sá­ky“, kte­rý všem malým zájem­cům a pří­z­niv­cům toho­to oblí­be­né­ho večer­níč­ku umož­ní nahléd­nout do tajů fil­mo­vé ani­ma­ce pod vede­ním reži­sé­ra a ani­má­to­ra Cyri­la Podol­ské­ho.
Děti se pou­ta­vou for­mou sezná­mí s pra­vi­dly tech­no­lo­gie lout­ko­vé­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu a jeho vzni­kem a v impro­vi­zo­va­ném fil­mo­vém ate­li­é­ru se nau­čí základ­ní prin­ci­py fil­mo­vé ani­ma­ce. Worksho­pem pro­ve­de reži­sér, ani­má­tor, sce­náris­ta  a výtvar­ník Cyril Podol­ský. Inter­ak­tiv­ní pro­gram v dél­ce 90 minut je určen dětem od 9 do 15 let. Vstu­pen­ky zde.


FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

Zámě­rem fes­ti­va­lu je osla­vit žen­ství, krá­su, tvo­ři­vost, odva­hu a inte­li­gen­ci. Pře­hlíd­ka se bude konat od 1. do 29. břez­na. Návštěv­ni­ce a návštěv­ní­ci se mohou těšit na diva­del­ní před­sta­ve­ní z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky a jeho stá­lých part­ne­rů, pro­jek­ci fil­mů se sil­ný­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi v Uni­ver­zit­ním kině Sca­la a sérii debat věno­va­ných zají­ma­vým ženám, pod­ni­ka­vos­ti, ambi­cím a život­ní­mu sty­lu ve Fres­ko­vém sálu na Zel­ném trhu č. 10.


VÝSTAVA KRESEB A OBRAZŮ ZDENY HÖHMOVÉ DVĚ ENERGIE

Foyer diva­dla zapl­ní kres­by a obra­zy malíř­ky, ilu­strá­tor­ky a gra­fič­ky Zde­ny Höhmo­vé. Spo­ju­je je téma hle­dá­ní smys­lu živo­ta a ote­ví­rá­ních nových cest, kte­ré tvor­ba umož­ňu­je. Ver­ni­sáž výsta­vy nazva­né Dvě ener­gie se usku­teč­ní v pátek 28. úno­ra v 16:30 za účas­ti zají­ma­vých hostů.


MALÉ­hRY NA ZELNÉM TRHU 10

Po úspěš­ném led­no­vém ter­mí­nu Čte­ní ke kafi, kte­ré se kona­lo ve Fres­ko­vém sále na Zel­ném trhu, při­dá­vá­me ter­mí­ny v břez­nu (13. 3.) a v dub­nu (22. 4.). Před­sta­ve­ní se koná v krás­ném pro­stře­dí Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu 10. Ten­to maleb­ný pro­stor dodá­vá insce­na­ci pří­jem­nou komor­ní atmo­sfé­ru a záro­veň navští­ví­te mís­to, kam se běž­ný občan jen tak nedo­sta­ne! Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit ZDE.


LETNÍ SCÉNA DBP V MIKULOVĚ!

Po úspěš­ném I. roč­ní­ku Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky v Miku­lo­vě jsme se roz­hod­li opa­ko­vat akci i v příš­tím roce! V ter­mí­nu od 13. do 17. čer­ven­ce 2020 se opět může­te těšit na před­sta­ve­ní v pro­stře­dí maleb­né­ho Miku­lo­va. Prv­ní dvě před­sta­ve­ní DNA uvol­ňu­je­me do pro­de­je už nyní!


PŘEDPRODEJ NA KVĚTEN

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me v květ­nu, se při­blí­žil. Pro­dej bude zahá­jen dru­hou stře­du v měsí­ci, ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na 12. 2. 2020 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních. Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA KVĚTEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


SOUTĚŽ O 3 x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 17. 3. HORSKÁ DRÁHA

Jaký název nese fes­ti­val, kte­rý v DBP pro­běh­ne v břez­nu?
A. Ženy sobě
B. Ženy v běhu
C. Ženy ženám
Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 2. 3. 2020.


PERSONY 23. 3.

Autor: Ing­mar Berg­man, Jan Miku­lá­šek, Režie: Jan Miku­lá­šek, Hra­jí: Pet­ra Buč­ko­vá, Jana Plod­ko­vá, Jakub Žáček, Jiří Vyo­rá­lek, Voj­těch Von­drá­ček, Dita Kap­la­no­vá, Bar­bo­ra Boč­ko­vá, Mag­da­le­na Sidonová

Insce­na­ce Jana Miku­láš­ka vychá­zí z obsáh­lé­ho díla Ing­ma­ra Berg­ma­na, tvůr­ce pěti desí­tek fil­mů a více než 120 diva­del­ních insce­na­cí. V novém tva­ru Per­so­ny se potká­va­jí Berg­ma­no­vy hlu­bo­ko­my­sl­né, zachmu­ře­né a osu­dem zkou­še­né posta­vy, aby vznik­la nová spo­je­ní a nové význa­my. V blí­že neu­r­či­tém bytě se ode­hrá­va­jí v podá­ní osmi her­ců zhuš­tě­ná dra­ma­ta, s kaž­dým novým nájem­ní­kem při­chá­zí i nový pří­běh – stří­da­jí se zde tvá­ře, osu­dy, pří­běhy i nála­dy. Sever­ní vítr je krutý.

VSTUPENKY


MADAME RUBINSTEIN 28. 3.

Autor: John Mis­to, Režie: Petr Svojt­ka, Hra­jí: Dana Syslo­vá, Mile­na Stein­masslo­vá, Jiří Hána

„Nee­xis­tu­jí ošk­li­vé ženy, pou­ze líné!“ Tragi­ko­mic­ký pří­běh krá­lov­ny kos­me­tic­ké­ho impé­ria Hele­ny Rubin­stein a její nej­vět­ší rival­ky Eli­za­be­th Arden. Sebestřed­ná, ješit­ná a cynic­ká, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talen­tem pro obchod se vypra­co­va­la v jed­nu z nej­bo­hat­ších žen svě­ta. Nesná­še­la prázd­né tla­chá­ní, byla pro­s­to­ře­ká a fir­mu řídi­la pev­nou rukou do posled­ní­ho dechu. Jedi­né oslo­ve­ní, kte­ré při­pouš­tě­la, bylo Madame.

VSTUPENKY


RE:KABARET RE:VUE 1. 4.

Auto­ři a režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár, Hra­jí: Radim Vizvá­ry, Pavol Seriš, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, živá kapela

Pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pro­jek­tu Re-Kaba­ret. Pes­t­rá směs ske­čů, stand-upů, hud­by, pan­to­mi­my a impro­vi­za­ce oko­ře­ně­ná neko­rekt­ním humo­rem a mis­trov­stvím vzác­né­ho hos­ta. Re:Kabaret Re:vue zaměst­ná všech­ny vaše smys­ly a roz­vibru­je brá­ni­ci. Nech­te se okouz­lit hra­vým svě­tem klau­nů a kaba­ret­ní atmo­sfé­rou v pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pro­jek­tu Re-Kabaret.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO