Milí divá­ci,
netu­ši­li jsme, že situ­a­ce způ­so­be­ná virem covid–19 nám zne­mož­ní vídat se něko­lik měsí­ců. Chtě­li bychom Vám ješ­tě jed­nou podě­ko­vat za pro­je­ve­nou pod­po­ru naše­mu diva­dlu – ať už jste si zakou­pi­li vstu­pen­ku na Před­sta­ve­ním o NIČEM, pod­po­ři­li nás přes Donio, nebo jste si pone­cha­li vstu­pen­ky na náhrad­ní ter­mí­ny. Vaše pod­po­ra je pro nás nesmír­ně důle­ži­tá.
Máme obrov­skou radost, že se situ­a­ce zklid­ňu­je a už téměř nic nebrá­ní naše­mu setká­vá­ní. V tuto chví­li pro Vás v sou­la­du s naří­ze­ní­mi při­pra­vu­je­me upra­ve­ný pro­gram na dru­hou polo­vi­nu červ­na, a také naše Let­ní scé­ny v Brně, Miku­lo­vě a Slav­ko­vě u Brna. Červ­no­vý pro­gram bude zve­řej­něn během příští­ho týd­ne na našich webo­vých strán­kách a pro­gram Let­ních scén je sou­čás­tí toho­to news­let­te­ru. Věří­me, že si vybe­re­te před­sta­ve­ní, kte­ré Vám zpří­jem­ní let­ní chví­le.
Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážit­ky.
Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


LETNÍ SCÉNY DBP BUDOU!

Pátý roč­ník před­sta­ve­ní pod širým nebem se i v letoš­ním roce bude ode­hrá­vat na třech atrak­tiv­ních loka­li­tách. Od 6. do 8. čer­ven­ce uve­de­me insce­na­ce z naší pro­duk­ce na nádvo­ří Zám­ku Slav­kov – AUSTERLITZ, od 13. do 17. čer­ven­ce v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě a od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně.
Vše při­pra­vu­je­me tak, abychom moh­li rea­go­vat na plat­ná opat­ře­ní s respek­tem k bez­pe­čí divá­ků, uměl­ců a našich zaměstnanců.


PŘEDPRODEJ NA LETNÍ SCÉNY DIVADLA BOLKA POLÍVKY

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro Vás uve­de­me na Let­ních scé­nách, bude zahá­jen 27. 5. 2020 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Jako našim věr­ným divá­kům Vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek.
Po zadá­ní kódu LETO si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM LETNÍCH SCÉN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.


PODZIM V DIVADLE BOLKA POLÍVKY

Vzhle­dem k vel­kým pře­su­nům jar­ních před­sta­ve­ní na pod­zim je vel­mi ovliv­něn pod­zim­ní pro­gram diva­dla. V tuto chví­li si již může­te vybí­rat před­sta­ve­ní v obdo­bí září 2020 – leden 2021. Kom­plet­ní pro­gram na září a říjen bude do pro­de­je uvol­něn 17. červ­na. Ješ­tě jed­nou děku­je­me všem, kte­ří jste si pone­cha­li vstu­pen­ky na náhrad­ní termíny.


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO