Milé divač­ky, milí diváci,
po Let­ních scé­nách se opět vra­cí­me do diva­dla! Těšit se může­te nejen na dlou­ho odklá­da­ná před­sta­ve­ní, ale i na exklu­ziv­ně dopl­ně­né insce­na­ce – napří­klad Tři grá­cie z umakar­tu – kome­dii se Zla­tou Ada­mov­skou, Ilo­nou Svo­bo­do­vou a Anež­kou Ruse­vo­vou, Na posled­ní chví­li v hlav­ní roli s Vác­la­vem Vyd­rou či Janem Čen­ským nebo oblí­be­ný občas­ník Re:kabaret Re:publika, kte­rý je věno­ván výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat řadu aktu­ál­ně plat­ných opat­ře­ní. Pev­ně věří­me, že to nijak neo­vliv­ní umě­lec­ké zážit­ky, na kte­ré jste tak dlou­ho čekali.
Těší­me se na vás!

Diva­dlo Bol­ka Polívky


PRODEJ VSTUPENEK NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je zbý­va­jí­cí záři­jo­vá a říj­no­vá před­sta­ve­ní! Rádi bys­te za námi vyra­zi­li a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z naše­ho pro­gra­muKom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te jak na webu diva­dla, tak si jej může­te STÁHNOUT ZDE. Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku od 11:00 do 18:00.


ZAHÁJENÍ 28. SEZONY DIVADLA BOLKA POLÍVKY

Zve­me Vás na ver­ni­sáž výsta­vy Inspi­ro­vá­no diva­dlem (pla­ká­ty, ilu­stra­ce, typo­gra­fie) malí­ře, ilu­strá­to­ra a socha­ře Bori­se Jir­ků a výtvar­ní­ka, nakla­da­te­le a his­to­ri­ka loko­mo­tiv Bohumí­ra Gol­dy dopl­ně­nou o  křest kni­hy Sor­ry, jako čes­ká jus­ti­ce Mila­na Hulí­ka. Nejde při­tom o spo­je­ní náhod­né. Kni­hu ilu­stro­val prá­vě Boris Jir­ků a o její typo­gra­fic­kou podo­bu se posta­ral Bohumír Golda.

Ver­ni­sáž výsta­vy a křest kni­hy se usku­teč­ní v úte­rý 31. srp­na 2021 v 16 hodin ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky.
Kmo­trem kni­hy bude Bolek Polív­ka a hudeb­ně bude pod­ve­če­rem pro­vá­zet David Rot­ter. Výsta­va potr­vá do 29. září.
Klíš­tě. To je zřej­mě divá­kům nej­ví­ce zná­mý pla­kát z autor­ské díl­ny Bori­se Jir­ků a Bohumí­ra Gol­dy ke stej­no­jmen­né insce­na­ci Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Na výsta­vě se však návštěv­ní­ci mohou sezná­mit i s dal­ší­mi díly, napří­klad pla­ká­tem pro Srn­ky, Hor­skou dráhu, Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech… Ne všech­ny ale vise­ly na ofi­ci­ál­ních pla­ká­to­va­cích plo­chách. Někte­ré zůsta­ly obra­zy, k nimž výtvar­ní­ka inspi­ro­val diva­del­ní titul.


Tři grá­cie z umakar­tu / 10. 9. v 19:00

Autor: Micha­e­la Dole­že­lo­vá, Jan­ka Ryšá­nek Schmied­to­vá, Režie: Ondřej Sokol, Hra­jí: Zla­ta Ada­mov­ská, Ilo­na Svo­bo­do­vá, Anež­ka Rusevová

VSTUPENKY

Tři ženy v jed­né pane­lá­ko­vé kuchy­ni. Čer­stvá důchod­ky­ně kadeř­ni­ce Mar­ta a její dce­ra Eva, co má pár kilo navíc, a prá­vě utek­la ze sva­teb­ní­ho saló­nu, kde si zkou­še­la vysně­né šaty. A koneč­ně teta Hele­na, co při­je­la ze Švý­car, a při­vez­la s sebou víc než čoko­lá­du z alp­ské­ho mlé­ka… Pohřeb babič­ky už byl, tak by se měla začít plá­no­vat ta svat­ba, ne? Jen­že kdy­by to bylo takhle jednoduché…


Na posled­ní chví­li / 15. 9. v 19:00

Režie: Mar­tin Hruš­ka, Hra­jí: Vác­lav Vydra / Jan Čen­ský, Jana Bouš­ko­vá / Zuza­na Sla­ví­ko­vá, Josef Car­da / Mar­tin Zahál­ka, Filip Cíl / Daniel Kadlec, Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Bar­bo­ra Vág­ne­ro­vá, Vlas­ta Žehro­vá / Kami­la Šprá­cha­lo­vá, Milo­slav Mejz­lík / Mar­tin Hruška

VSTUPENKY

Lon­dýn­ský taxi­kář John Brown si dva­cet let taj­ně uží­vá živo­ta se dvě­ma man­žel­ka­mi. Pove­de­ný tatí­nek má s jed­nou syna Gavi­na a s dru­hou má dce­ru Vic­ki. Ti dva mla­dí se sezná­mí na inter­ne­tu a chtě­jí se osob­ně poznat. Jejich otec se jim v tom sna­ží se svým pří­te­lem Stan­leyem narych­lo a s vypě­tím všech sil zabrá­nit. Výsled­kem je vele­tok neu­vě­ři­tel­ných typic­ky coo­neyov­ských zmat­ků a impro­vi­za­cí v duchu nej­lep­ších tra­dic ang­lic­ké kome­die, kte­ré uspo­ko­jí kaž­dé­ho – kro­mě Joh­na Browna.


Re:kabaret Re:publika / 27. 9. v 19:00

autor: Voj­těch Fat­ka, Matěj Ran­dár, Režie: Roman Gros­zmann, Hra­jí: Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Pavol Seriš, Filip Teller, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jan Špry­nar, klaun­ská kape­la (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáh­lo, Jakub Kočič­ka, Pavel Všianský)

VSTUPENKY

Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re:kaba­re­tu věno­va­né k výro­čí vzni­ku Československa!
S Re:kaba­re­tem ten­to­krát pro­ces­tu­je­me 100 let repub­li­ky a oku­sí­me vše dob­ré i zlé, co se udá­lo na kul­tur­ním a umě­lec­kém poli. Prů­vod­cem tou­to ces­tou bude Cen­zu­ra, jejíž do dneš­ní doby saha­jí­cí cha­padla sva­zu­jí lidi s nepo­ho­dl­ný­mi či kon­tro­verz­ní­mi názo­ry. Při­po­me­ne tvor­bu per­ze­ku­o­va­ných i reži­mem pod­po­ro­va­ných uměl­ců, kte­ří nás bavi­li jak z diva­del­ních for­bín, tele­viz­ních obra­zo­vek, tak i zpo­za dve­ře tre­zo­ru. Před­sta­ve­ní budou pro­vá­zet dobo­vé pís­ně v inter­pre­ta­ci klaun­ské kape­ly. Vznik insce­na­ce byl spo­lu­fi­nan­co­ván z Nada­ce ČEZ.