Milí divá­ci,
čer­ven v našem diva­dle se pone­se v duchu ote­vře­ní našich bran! Od polo­vi­ny červ­na se může­te těšit na před­sta­ve­ní z naše­ho reper­toá­ru pro ome­ze­ný počet divá­ků. Záro­veň máme v pro­de­ji před­sta­ve­ní na našich Let­ních scé­nách, tak­že věří­me, že už nastal čas, kdy Vám opět bude­me zpří­jem­ňo­vat veče­ry.
Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážit­ky.
Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


LETNÍ SCÉNY DBP BUDOU!

Pátý roč­ník před­sta­ve­ní pod širým nebem se i v letoš­ním roce bude ode­hrá­vat na třech atrak­tiv­ních loka­li­tách. Od 6. do 8. čer­ven­ce uve­de­me insce­na­ce z naší pro­duk­ce na nádvo­ří Zám­ku Slav­kov – AUSTERLITZ, od 13. do 17. čer­ven­ce v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě a od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně.
Vše při­pra­vu­je­me tak, abychom moh­li rea­go­vat na plat­ná opat­ře­ní s respek­tem k bez­pe­čí divá­ků, uměl­ců a našich zaměstnanců.


PŘEDPRODEJ NA ČERVEN

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me v červ­nu, bude zahá­jen 3. 6. 2020 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních.Jako našim věr­ným divá­kům vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek. Po zadá­ní kódu CERVEN si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM NA ČERVEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO