Milé divač­ky, milí diváci,
pod­zim o sobě už poma­lu dává vědět a to je skvě­lá pří­le­ži­tost k návštěvě diva­dla! V říj­no­vém pro­gra­mu nalez­ne­te napří­klad fyzic­ký stand-up Pavo­la Seri­še Pozemšťan, kte­rý smí­chem roz­hý­be vaši brá­ni­ci, tolik oče­ká­va­né Čty­ři doho­dy a Pátou doho­du s Jaro­sla­vem Duš­kem, klaun­skou gro­tes­ku Letem soko­lím a mno­hé další.

Večer si také může­te zpří­jem­nit ve foyer na našem novém diva­del­ním baru DBP by ELEMENT, kde je pro vás při­pra­ve­na pes­t­rá nabíd­ka nápo­jů a občer­stve­ní. Bar je ote­vřen vždy od 17:30 a nejmé­ně také hodi­nu po kon­ci kaž­dé­ho představení.

Abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat řadu aktu­ál­ně plat­ných opat­ře­ní. Pev­ně věří­me, že to nijak neo­vliv­ní umě­lec­ké zážit­ky, na kte­ré jste tak dlou­ho čekali.

Těší­me se na vás!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


POHÁDKY PRO DĚTI

Rádi bys­te se svý­mi rato­lest­mi vyra­zi­li do diva­dla? Tak pak pro vás máme něko­lik tipů – krás­nou pří­le­ži­tos­tí je napří­klad pohád­ka Aby se děti divi­ly z pera Aloi­se Mikul­ky, kde spo­leč­ně s vyná­lez­cem dět­ských snů a jeho pomoc­ní­ky, zaži­je­te spo­leč­nou komu­ni­ka­ci hla­sem i pohy­bem, mlu­ve­nou řečí i zna­ko­vým jazykem.

Vaší pozor­nos­ti by urči­tě nemě­la ujít i nej­no­věj­ší pohád­ka VUS Ondráš – Svět hra­ček, ve kte­ré malý Rudolf zjiš­ťu­je, že stej­ně jako děti, se i hrač­ky necho­va­jí vždy správ­ně. Spo­leč­ně s panen­kou Káťou se Rudolf sna­ží hrač­ky napra­vit a při­tom si uvě­do­mu­je, že i on sám se necho­val vždy nej­lé­pe. Pou­čí se a poda­ří se mu napra­vit i sebe?


PREMIÉRA ČTENÍ KE KAFI: ZÁPISKY Z CEST / 1. 10. v 19:30

My lidé rádi ces­tu­je­me. Migru­je­me z mís­ta na mís­to, hle­dá­me svo­bo­du, hle­dá­me svo­ji pod­sta­tu, hle­dá­me sebevyjádření. Jako bychom tou­ži­li spat­řit vlast­ní tvá­ře v odra­zu jiných zrca­del. Pozná­vá­ní jiných kul­tur nám k tomu výraz­ně pomá­há. Žád­ný ces­to­pis, ani před­náš­ku o paměti­hod­nos­tech ale neče­kej­te. Vybra­ly jsme ke kafi his­tor­ky a drob­né postře­hy ze tří zemí, kte­ré jsme v posled­ních letech navští­vi­ly. Z Itá­lie, Por­tu­gal­ska a Kréty.
Uvá­dí­me ve Fres­ko­vém sále, Zel­ný trh 10, Brno.

KOUPIT VSTUPENKY


PRODEJ VSTUPENEK NA ŘÍJEN

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je zbý­va­jí­cí říj­no­vá před­sta­ve­ní! Rádi bys­te za námi vyra­zi­li a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z naše­ho programu!
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te jak na webu diva­dla, tak si jej může­te STÁHNOUT ZDE.
Poklad­na diva­dla je ote­vře­na od pon­dě­lí do pát­ku od 10:00 do 19:00.


VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO VÍŠKA

Jazz a Milan Kašu­ba objek­ti­vem foto­gra­fa Jiří­ho Víš­ka. Ver­ni­sáž nové výsta­vy ve foyer diva­dla se usku­teč­ní ve čtvr­tek 30. září 2021 v 16 hodin. O hudeb­ní dopro­vod se posta­rá Milan Kašu­ba s kon­tra­basis­tou Vin­cen­cem Kum­me­rem a výsta­vu uve­de jaz­zo­vá zpě­vač­ka Dáša Ubrová.
Vysta­ve­ny budou pře­de­vším foto­gra­fie z komor­ní­ho kon­cer­tu jaz­zo­vé­ho kyta­ris­ty Mila­na Kašu­by a kon­tra­basis­ty Vin­cen­ce Kum­me­ra, kte­rý se usku­teč­nil v kavár­ně Pod­ne­bi a dal­ší sním­ky z kon­cer­tů Mila­na Kašuby.


RE:KABARET  RE:PUBLIKA / 27. 9. v 19:00

Auto­ři: Voj­těch Fat­ka, Matěj Ran­dár, Režie: Roman Gros­zmann, Hra­jí: Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Pavol Seriš, Filip Teller, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jan Špry­nar, klaun­ská kape­la (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáh­lo, Jakub Kočič­ka, Mar­tin Švéda)

Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re:kaba­re­tu věno­va­né k 30. výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce a 100. výro­čí vzni­ku Československa!

KOUPIT VSTUPENKY

S Re:kaba­re­tem ten­to­krát pro­ces­tu­je­me 100 let repub­li­ky a oku­sí­me vše dob­ré i zlé, co se udá­lo na kul­tur­ním a umě­lec­kém poli. Prů­vod­cem tou­to ces­tou bude Cen­zu­ra, jejíž do dneš­ní doby saha­jí­cí cha­padla sva­zu­jí lidi s nepo­ho­dl­ný­mi či kon­tro­verz­ní­mi názo­ry. Při­po­me­ne tvor­bu per­ze­ku­o­va­ných i reži­mem pod­po­ro­va­ných uměl­ců, kte­ří nás bavi­li jak z diva­del­ních for­bín, tele­viz­ních obra­zo­vek, tak i zpo­za dve­ře tre­zo­ru. Re:kaba­ret budou pro­vá­zet dobo­vé pís­ně v inter­pre­ta­ci kape­ly VeHiBa.


PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / 3. 10. v 19:00

Autor a hra­je: Pavol Seriš, Režie: Hana Mikolášková

Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemšťanem.

KOUPIT VSTUPENKY

Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?

Ve své nej­no­věj­ší autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. “Pozemšťan” je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.


THE NAKED TRUTH — ODHALENÁ PRAVDA / 27. 10. v 19:00

Autor: Dave Simp­son, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Gab­rie­la Míčo­vá, Pet­ra Špindle­ro­vá, Danie­la Cho­dě­ro­vá / Klá­ra Apo­le­ná­řo­vá, Ale­na Hlad­ká / Anež­ka Ruse­vo­vá, Anna Strop­nic­ká / Hana Kus­n­je­ro­vá, Natá­lie Tichán­ko­vá / Alž­bě­ta Vaculčiaková

Síla tan­ce, síla přá­tel­ství, síla poro­zu­mě­ní pro­po­jí šest žen a při­mě­je je odha­lit o sobě prav­du a doká­že, že sto­jí za to čelit nepří­z­ni osu­du, ať jak­ko­li krutému.

KOUPIT VSTUPENKY

Pro­střed­nic­tvím kur­zu pole dan­ce ve ven­kov­ské tělo­cvič­ně, od kte­ré­ho kaž­dá oče­ká­vá něco jiné­ho, zvý­šit si sebe­vě­do­mí, sho­dit pár kilo, udr­žet si chla­pa nebo si ho najít, ale ani jed­na si neu­vě­do­mu­je, jak moc to ovliv­ní jejich život, dospě­jí přes nej­růz­něj­ší nesho­dy ke spo­leč­né­mu rozhodnutí…
Diva­dlo pro ženy a o ženách, kte­ré musí bez­pod­mí­neč­ně vidět muži (pokud se odváží).