Milí divá­ci,
diva­del­ní pro­voz se pozvol­na vra­cí k běž­né­mu pro­vo­zu a díky tomu si už brzy bude­te moci vychut­nat vše, co jsme pro Vás při­pra­vi­li. Hrát bude­me už v červ­nu, ale také pře­de­vším na našich Let­ních scé­nách, kde se může­te těšit napří­klad na popu­lár­ní one-man show Cave­man, Vysa­vač a Pozemšťan, autor­ské hry Bol­ka Polív­ky nebo jedi­neč­ný kon­cert Moni­ky Abso­lo­no­vé a Ondře­je Háj­ka. Pojď­te si spo­leč­ně s námi užít nád­her­nou let­ní atmo­sfé­ru s hvězda­mi pod hvězda­mi. Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážit­ky. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


V ČERVNU HRAJEME!

Máme radost, že už 18. 6. ode­hra­je­me po nuce­né pau­ze prv­ní před­sta­ve­ní. Do kon­ce červ­na se může­te těšit na Vaše oblí­be­né titu­ly z naše­ho reper­toá­ru jako napří­klad Letem soko­lím, Mínus dva, Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, DNA a dal­ší. Kom­plet­ní červ­no­vý pro­gram je zve­řej­ně­ný na webo­vých strán­kách diva­dla, kde také může­te zakou­pit vstupenky.


LETNÍ SCÉNY DBP BUDOU!

Pátý roč­ník před­sta­ve­ní pod širým nebem se i v letoš­ním roce bude ode­hrá­vat na třech atrak­tiv­ních loka­li­tách. Od 6. do 8. čer­ven­ce uve­de­me insce­na­ce z naší pro­duk­ce na nádvo­ří Zám­ku Slav­kov – AUSTERLITZ, od 13. do 17. čer­ven­ce v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě a od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně.
Vše při­pra­vu­je­me tak, abychom moh­li rea­go­vat na plat­ná opat­ře­ní s respek­tem k bez­pe­čí divá­ků, uměl­ců a našich zaměst­nan­ců.
- WEB LETNÍCH SCÉN -


PŘEDPRODEJ NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN

Před­pro­dej před­sta­ve­ní, kte­rá pro vás uve­de­me v září a říj­nu, bude zahá­jen 17. 6. 2020 od 10.00.
Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti poklad­ních.
Jako našim věr­ným divá­kům vám nabí­zí­me mož­nost před­nost­ní­ho zakou­pe­ní vstu­pe­nek. Po zadá­ní kódu PODZIM si může­te zakou­pit vstu­pen­ky dří­ve, než budou uvol­ně­ny do pro­de­je.
PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE.


LETNÍ DIVADELNÍ KURZ PRO DĚTI

Na posled­ní srp­no­vý týden jsme pro Vaše rato­les­ti při­pra­vi­li již dru­hý roč­ník diva­del­ní­ho kur­zu, kde se děti nau­čí pra­co­vat s hla­sem, lout­kou, výra­zem, pohy­bem a kouz­lem diva­dla. Vyvr­cho­le­ním týden­ní­ho kur­zu bude diva­del­ní před­sta­ve­ní pro rodi­če a přá­te­le dětí. Kurz je vhod­ný pro děti ve věku 6 – 9 let.
Více infor­ma­cí a při­hláš­ky nalez­ne­te na webu diva­dla.


SOUTĚŽ O 3 x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 8. 7. SRNKY KONANÉ NA ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ

V jakých měs­tech může­te letos navští­vit naše Let­ní scé­ny?

A. Brno, Pra­ha, Miku­lov
B. Slav­kov u Brna, Brno, Pra­ha
C. Slav­kov u Brna, Brno, Miku­lov

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 29. 6. 2020.


MÍNUS DVA 27. 6.

Autor: Samu­el Ben­che­trit, Režie: Juraj Nvo­ta, Hra­jí: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Mar­tin Hof­mann, Jit­ka Čadek Čvančarová

Dva paci­en­ti se roz­hod­nou strá­vit čas své­ho živo­ta jinak než pole­há­vá­ním v nemoc­ni­ci. Odhod­la­jí se k dob­ro­druž­né­mu útě­ku a potká­va­jí se s celou řadou lid­ských pří­bě­hů. Těhot­ná žena je pro­sí, aby našli otce její­ho dítě­te a ozná­mi­li mu, kde rodí pro pří­pad, že by se náho­dou roz­ho­dl být šťastný…

VSTUPENKY


CAVEMAN 15. 7. 

Režie: Patrik Har­tl, Hra­je: Jan Holík

Přijď­te se podí­vat na slav­nou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o roz­dí­lech mezi námi, o lás­ce, part­ner­ství a vtip­ně uta­je­ných kva­li­tách obou pohlaví.

VSTUPENKY


MONIKA ABSOLONOVÁ, ONDŘEJ HÁJEK — BEZ ŘEČÍ 24. 7. — KONCERT

Krá­lov­na čes­kých muzi­ká­lo­vých jevišť Moni­ka Abso­lo­no­vá za dopro­vo­du skvě­lé­ho pia­nis­ty Ondře­je Háj­ka.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO